شقایق, گل همیشه عاشق

دست نوشته های من از عشق ، زندگی و مهاجرت

شهریور 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
3 پست
تیر 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
4 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
10 پست
آبان 82
2 پست